ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków
+48 12 261 30 00
biuro@barzak.com.pl

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Przedsiębiorstwo Budowlane BARZAK („Firma”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Firmę, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Firmą, ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków.

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane Barzak z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 26

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Firma przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę z Firmą lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z Firmą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Firmie w związku z prowadzeniem działalności,
3. ponadto w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach:
a) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
b) przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Firmy dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw,

III. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH FIRMIE

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Firmą, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Firmy. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
2. podmiotom powiązanym z Firmą – grupa kapitałowa;
3. podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa.

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

V. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Firmą umowy, przez okres do czasu zakończenia jej trwania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Firmę uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Firma pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Firmę, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz;
b) przetwarzanie może odbywać się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz
b) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Firmy, o którym mowa w pkt. II powyżej.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Firmę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.